سهامداران

شرکت تعاونی فردا از طریق تهیه و تنظیم سند راهبردی صنعت روغن و دانه های روغنی کشور، رابط تولید، صنعت و مصرف گردیده و با حضور فعال در کسب و کارهای مرتبط و پر بازده در جهت تأمین منافع سهام داران و مصرف کنندگان گام بر می دارد.

 

در نتیجه فعالیتهای هدفمند شرکت تعاونی فردا در جهت توسعه، تعداد سهام داران این شرکت از 18 عضو در بدو تأسیس به 27 عضو افزایش یافته است.

 

 

ردیف

نام شرکت

سهام

ردیف

نام شرکت

سهام

1

عالیا گلستان

9/23%

15 پرتودانه خزر

1.99%

2

مارگارین

8/73%

16

کیش چیپس

1/77%

3

گلبهار سپاهان

8/64%

17

جهان

1/77%

4

گلستان دزفول

8/64%

18

پرور پودر

1/29%

5

نوش آذر

7/75%

19

بهینه وزین

1/29%

6

کشت و صنعت گلبرگ بهاران

6/45%

20

نهان گل

1/10%

7

خاوردشت

5/49%

21

پارس

0/99%

8

خرمشهر(اتکا)

5/49%

22

یگانه خزر

0/64%

9

فضل نیشابور

5/49%

23

سبوس کندوج

0/64%

10

 اصفهان

5/49%

24

آرین طعم خزر

0/64%

11

صنعتی بهشهر

5/49%

25

زیتون طلایی

0/55%

12

فرآوری سبوس مازند

4/79%

26

گلناز کرمان

0/47%

13

زیتون گوارای سپید رود

2.65%

27

گوهر دانه آفاق

0/32%

14

سویابین گلستان

2/19%