مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی فردا در روز سه شنبه مورخ 04/14/ 1401 برگزار شد.

مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی فردا

مجمع عمومی بطور فوق العاده شرکت تعاونی فردا در روز سه شنبه مورخ 04/14/ 1401 برگزار شد.

مجمع عمومی به طور فوق‌العاده در روز سه شنبه مورخ 04/14/ 1401 ساعت ۱۵ عصر در محل  ساختمان فاطمی در خصوص اصلاح ماده ۲۲ اساسنامه مبنی بر کاهش تعداد اعضاء  اصلی هیئت مدیره از هفت نفر به پنج نفر مطابق ماده ۳۶ قانون تعاونی ها  با راي اکثریت به تصویب رسيد.