مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تعاونی فردا روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 در محل دفتر این شرکت برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تعاونی فردا

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت تعاونی فردا روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 در محل دفتر این شرکت برگزار شد.

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام در روز سه شنبه مورخ 1401/04/07 در دفتر شرکت تعاونی با حضور اکثریت سهامداران و نمایندگان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید که ضمن تصویب صورتهای مالی مقرر شد از ۷۶ میلیارد ریال سود سال جاری مبلغ ۲۵ میلیارد ریال سود بین سهامداران تقسیم گردد. همچنین موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت هشت به عنوان بازرس و حسابرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت تدبیر محاسب آریا به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل انتخاب شدند.