منشور اخلاقی

 

مدیران و کارکنان شرکت با استعانت از درگاه خداوند متعال خود را ملزم به رعایت موارد ذیل در قالب منشور اخلاقی نموده و همواره آن را راهنمای خود در راستای اهداف عالیه شرکت و خدمت رسانی به مشتریان قرار خواهند داد.

  • همگرایی و همدلی در شرکت را رمز موفقیت دانسته و متعهد می شویم تمامی تلاش خود را برای توسعه و تداوم آن به کار ببندیم.
  • مشتریان شرکت را ولی نعمت خود دانسته و تلاش خواهیم نمود که ارتباط خود را با ایشان بر اساس احترام، صمیمیت و صداقت تنظیم نماییم.
  • متعهد به رفتار متناسب با ارزشهای والای انسانی توأم با احترام و صمیمیت با ارباب رجوع و همکاران خواهیم بود.
  • بر این باور هستیم که مقررات و قوانین جاری شرکت ضامن انسجام و انضباط درون سازمانی است و خود را متعهد و ملزم به رعایت و اجراء کامل آن می دانیم.
  • خود را متعهد می دانیم که از ارائه هر گونه پیشنهاد و ایده سازنده از جانب مشتریان و همکاران که موجب بهبود روابط درون و برون سازمانی و ارتقاء جایگاه  شرکت باشد استقبال و بهره برداری نماییم.