مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در ساختمان فاطمی(دفتر جدید شرکت تعاونی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵ عصر با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در ساختمان فاطمی(دفتر جدید شرکت تعاونی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵ عصر با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.

مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام و مجمع عمومی فوق العاده نوبت اول در ساختمان فاطمی(دفتر جدید شرکت تعاونی) در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ ساعت ۱۵ عصر با حضور اکثریت اعضا برگزار شد.
 در این جلسه پس از انتخاب هیئت رئیسه، با رای اکثریت اعضاء، صورتهای مالی با لحاظ هجده میلیارد تومان سود تصویب و مقرر شد  مبلغ دو میلیارد تومان سود از محل سود جاری بین  سهامداران تقسیم و نيز سرمایه شرکت از ده میلیارد تومان به ۲۵میلیارد تومان از محل سود انباشته افزایش یابد.
این در حالیست که عملا ۱۰۹٪از سود پیش بینی شده در بودجه سال قبل بیشتر بوده است.