مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام نوبت اول

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام نوبت اول

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام نوبت اول، روز چهارشنبه مورخ  ٩٩/١١/١٥ راس ساعت ۱۵ با حضور اكثريت سهامداران برگزار و موارد ذيل با راي كليه حضار تصويب گرديد:
١- موضوع  ماده ٩ اساسنامه به تصويب مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده رسيد.
٢- كليه اعضا گزارش حسابرس و بازرس قانوني شركت تعاوني در خصوص افزايش سرمايه شركت از محل سود انباشته را تصويب نمودند و بدین ترتیب سرمایه شرکت از 48.214.000.000ریال به 100.000.000.000ریال افزایش یافت .