جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران برگزار شد.

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تعاونی کارخانجات فرآوری روغن و دانه های روغنی ایران عصر روز چهارشنبه مورخ 1399/06/19با حضور 22شرکت از مجموع 27شرکت عضو تشکیل گردید و با موافقت اکثریت اعضاء افراد ذیل بعنوان هیئت رئیسه مجمع انتخاب گردیدند:

 

1. آقای محمود شه رضایی به سمت رییس مجمع به نمایندگی از شرکت صنعتی بهشهر

2. آقای صادق توکلی زاده به سمت ناظر جلسه به نمایندگی از شرکت عالیا گلستان

3. آقای محمد عبدی به سمت ناظر جلسه به نمایندگی از شرکت روغنکشی خرمشهر 

4. آقای علیرضا شرفی به سمت منشی جلسه به نمایندگی از شرکت بهینه وزین 

در دستور جلسه  صورت های مالی اساسی دوره مالی منتهی به 1398/12/29و همچنين بودجه پیشنهادی سال 1399به تصویب مجمع رسید.

شایان ذکر است موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین بعنوان بازرس اصلی و موسسه کاربرد ارقام بعنوان بازرس علی البدل انتخاب گردید.