رئیس اتاق تعاون ایران با اتفاق آرا به عضویت هیات انتظامی بانک‌ها انتخاب شد

رئیس اتاق تعاون ایران با اتفاق آرا به عضویت هیات انتظامی بانک‌ها انتخاب شد

رئیس اتاق تعاون ایران به اتفاق آرا به عنوان نماینده شورای پول و اعتبار در هیات انتظامی بانک ها انتخاب شد.

به گزارش پایگاه خبری اتاق تعاون ایران، شورای پول اعتبار به منظور تعیین عضو هیات انتظامی بانک ها موضوع ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران را به عنوان نماینده شورا در هیات انتظامی بانک ها انتخاب کرد.

در یک هزار و دویست و نود و چهارمین جلسه شورای پول و اعتبار، بهمن عبداللهی رئیس اتاق تعاون ایران با اتفاق آرا به عضویت هیات انتظامی بانک ها انتخاب شد.

گفتنی است، به استناد ماده ۴۴ قانون پولی و بانکی کشور، هیات انتظامی بانک‌ها مرکب از نمایندگان سیستم بانکی و دادستان کل کشور و شورای پول و اعتبار است که تخلفات صورت گرفته در بانک‌ها در این هیات مطرح و در صورت احراز تخلف مجازات تعیین می‌شود.