همایش جهانی اتحادیه بین المللی تعاون در کشور روآندا

همایش جهانی اتحادیه بین المللی تعاون در کشور روآندا

همایش جهانی اتحادیه بین المللی تعاون در کشور روآندا برگزار شد و رئیس اتاق تعاون ایران پیشنهاداتی برای توسعه نهضت تعاون دیگر کشورها از طریق پیگیری برای به رسمیت شناختن نهضت تعاون به عنوان یک بخش اقتصادی مستقل و تدوین و تصویب قانون جامع  برای این بخش، همچنین ایجاد یک سازمان غیردولتی به عنوان نماینده نهضت تعاون در کشورها با اختیارات ویژه در راستای توسعه «کار شایسته» ارائه کرد.