امکان ثبت سفارش و ترخیص با دریافت شماره قبض انبار

امکان ثبت سفارش و ترخیص با دریافت شماره قبض انبار

مجتبی خسرو تاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور صادرات و قائم مقام وزیر در امور تجارت طی نامه ای خطاب به رؤسای سازمان صنعت، معدن و تجارت کلیه استانها اعلام کرد در راستای تصمیمات جلسه 31 تیر ماه 97 ستاد بررسی مسائل اقتصادی کشور مقرر گردید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان ثبت سفارش از محل بند 9 ماده 3 آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و ترخیص کلیه کالاهای گروه 1 و 2 که تا پایان تیر ماه 1397 بر اساس تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران به اماکن گمرکی وارد شده اند را با دریافت شماره قبض انبار از بازرگان فراهم نماید.

 

در تبصره های سه گانه این ماده آمده است:

 

تبصره 1: وارد کنندگان مشمول این بند مکلفند حد اکثر تا پایان شهریور ماه 1397 نسبت به ترخیص کالاهای مذکور اقدام نمایند.

تبصره 2: مسئولیت کنترل تاریخ ورود کالا قبل از تاریخ فوق و انطباق شماره قبض انبار مذکور با گمرک جمهوری اسلامی ایران می باشد.

تبصره 3: با توجه به این که کالاهای مذکور در گذشته تأمین ارز شده اند، وارد کنندگان مذکور ادعایی جهت تأمین ارز موارد فوق پس از ترخیص را ندارند.

 

رئیس کل سازمان توسعه تجارت می افزاید "البته بخشی از کالاهای انبار شده در گمرکات ممکن است از محل ثبت سفارش بانکی صورت پذیرفته باشد و متقاضی بخواهد پس از تأمین ارز در قالب ضوابط بانکی و یا در شکل سپرده برات بدون تعهد ترخیص نماید. معهذا این گزینه بدون انتقال ارز نیز از محل بند 9 ماده 38 آیین نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات برای متقاضیان فراهم است. شایان ذکر است تسهیلات مذکور شامل کالاهای گروه سوم و کالاهای ممنوعه (گروه 4) نمی باشد."