صادرات روغن نباتی ممنوع شد

صادرات روغن نباتی ممنوع شد

بنا به گزارش روابط عمومی انجمن صنفی صنایع روغن نباتی، وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه ای به رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی اظهار داشتند با توجه به تخصیص ارز رسمی برای روغن خام وارداتی و لزوم تأمین و تنظیم بازار روغن خوراکی تولید داخل و شمول این کالا در اولویت اول کالایی، موضوع مصوبه 48021 ستاد هدفمندسازی یارانه ها از تاریخ 9/05/97 صادرات هرگونه روغن ساخته شده از کلیه گمرکات ممنوع است.

 

منبع: انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران